5487

نرم افزار فوق یک نرم افزار کامل جهت انجام فرآیندهای backup است. این نرم افزار می تواند از ایمیل های شما, عکس های خانوادگی و اسناد مهم راbackup گیری کند همچنین قابلیت ارتباط با ویندوز موبایل و ویندوز سرو را نیز دارا می باشد و ارتباط آن با پروتوکلهای FTP, SFTP, WebDAV نیز به صوزت کامل انجام می شود.

دانلودـ1.1مگابایت

 5487

سریال این نرم افزار:XIexh1+oVg9znsCNg4dLHvBq+gGLEBmNcXPxa5yRFa/mF2S44UkxOBykSoeXgi9o8SN9R2mxoK2PUzpFAHBY1Q